ประวัติหน่วย มทบ.๒๙

 

         จังหวัดทหารบกสกลนคร (ส่วนแยกที่ ๑ สกลนคร) เริ่มก่อตั้งหน่วยเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๑ เนื่องจากกองทัพภาคที่ ๒ ได้รับมอบให้จัดตั้ง กองทัพภาคที่ ๒ ส่วนหน้า เพื่อปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อจากหน่วย พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ ๑ โดยจัดตั้งกองบัญชาการขึ้นที่บ้านธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมกับมีหน่วยกำลังรบหลักขึ้นตรงอีกหลายหน่วย เพื่อใไห้มีปฏิบัติภารกิจบรรลุอย่างกว้างขวาง พร้อมกับการพัฒนาปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะป้องกันประเทศ ได้ทุกสถานการณ์
         ดังนั้น ให้ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ กองทัพบกจึงได้มีคำสั่งจัดตั้งจังหวัดทหารบกอุดร ส่วนแยกสกลนครตามคำสั่งกองทัพบกที่ ๑๐๒/๒๕๑๑ 
ลง ๒๙ มี.ค. ๑๑ โดยเป็นส่วนแยกของจังหวัดทหารบกอุดร มีภารกิจในด้านการส่งกำลังบำรุง และบริการให้กับหน่วยกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบ ที่ ๓ ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้รับการแก้ไขอัตราใหม่ เป็นจังหวัดทหารบก ส่วนแยกประเภท ก ตามอัตรเฉพาะกิจ หมายเลข ๖๐๑๐ เปลี่ยนนามหน่วยจาก จังหวัดทหารบก ส่วนแยกสกลนคร เป็นจังหวัดทหารบกอุดร (ส่วนแยกที่ ๑ สกลนคร) ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๐๐/๑๕
ลง ๒๑ ส.ค. ๑๕
         ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ แก้ไขอัตราเฉพาะกิจใหม่ เป็นจังหวัดทหารบกส่วนแยกประเภท ข ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑/๒๖ ลง ๗ ก.ค. ๒๖ ใช้อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๖๐๒๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ แปรสภาพหน่วยและปรับการจัดหน่วยใหม่เป็นจังหวัดทหารบกชั้น ๑ ตามคำสั่ง กองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ ๑๒๙/๓๓ ลง ๑๔ ส.ค. ๓๓ ใช้หมายเลข อจย.๕๑-๓๐๑ ลง (๕ ส.ค. ๓๑)
              ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ แปรสภาพหน่วยและปรับการจัดหน่วยใหม่เป็นมณฑลทหารบกที่ ๒๙ ชั้น ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๘ ตามกฏกระทรวงกำหนดหน้าที่ และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก

 

 

 

 

 

ประวัติค่ายกฤษณ์สีวะรา

 
         เนื่องจาก พลเอก กฤษณ์ สีวะรา ซึ่งก่อนถึงแก่อสัญกรรม เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นผู้มองการณ์ไกลในการป้องกันประเทศ และได้พิจารณาเห็นว่า จังหวัดสกลนคร เป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ จึงได้มอบหมายให้แก่ผู้บังคับบัญชา ในกองทัพภาคที่ ๒ หาแนวทางในการวางกำลังทหาร ในพื้นที่เพื่อทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จนทำให้ประชาชนได้รับความอบอุ่นนับได้ว่า 
พลเอก กฤษณ์ สีวะรา เป็นนักการทหารที่มีสายตากว้างไกล สามารถคาดการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ
         ในขณะที่ พลเอก กฤษณ์ สีวะรา ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาให้การสนับสนุนการก่อสร้าง และจัดตั้งหน่วย จังหวัดทหารบกอุดร (ส่วนแยกที่ ๑ สกลนคร) และกองพันทหารราบที่ ๑ กรมผสมที่ ๓ ในขณะนั้นอย่างดียิ่ง จนค่ายทหารแห่งนี้ สามารถจัดตั้งเป็นปึกแผ่น เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ และเป็นที่ยำเกรงของอริราชศัตรู
         ในทางการเมือง พลเอก กฤษณ์ สีวะรา เคยดำรงตำแหน่งในระดับสูงของรัฐบาลมาแล้วหลายยุคหลายสมัย ในด้านความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับแก่ ประชาชนทั่่วไป ตลอดทั้งพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างยิ่ง
         ดังนั้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พลเอก กฤษณ์ สีวะรา ซึ่งได้ถึงแก่อสัญกรรมไปแล้ว และเพื่อเป็นมิ่งขวัญ เป็นความภาคภูมิใจแก่เหล่าทหาร ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ ณ จังหวัดสกลนคร กองทัพภาคที่ ๒ จึงได้ขอพระราชทานนามค่ายนี้ว่า "ค่ายกฤษณ์สีวะรา" และเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า
"ค่ายกฤษณ์สีวะรา" 
เมื่อ ๘ ก.พ. ๒๕๒๒ สำหรับที่ตั้งหน่วยทหารที่ตั้งในค่ายกฤษณ์สีวะรา มีดังนี้

        ๑. มทบ.๒๙
        ๒. ร.๓
        ๓. ร.๓ พัน ๑ ในพระองค์ฯ
        ๔. มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๓
        ๕. รพ.ค่ายกฤษณ์สีะวรา 
        ๖. สถานีวิทยุ ทภ.๒ AM.ส.น.
        ๗. สถานีวิทยุ ๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
        ๘. ชุดสนับสนุน ฝูงบิน ๒๓๖

       หน่วยงานราชการอื่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ คือ
       ๑. ท่าอากาศยานสกลนคร
       ๒. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร

Linksสถิติการเยี่ยมชม

0057742
วันนี้วันนี้17
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้86
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้103
เดือนนี้เดือนนี้1249
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด57742